niedziela, 11 lipca 2010

Pokaż Misie!


Bearbook.pl organizuje wielki wspólny wakacyjny konkurs:

"POKAŻ MISIE – czyli Misie do roboty!

Przyślij nam zdjęcie swojego ulubionego Misia – wszystko jedno jakiego: może to być Twój Miś Pluszowy, może to być Twój Miś Domowy (jeśli trzymasz w domu fajnego miśka – swojego faceta, którym chciałbyś się pochwalić – a może sam taki jesteś?), może to być Całkiem Pokaźny Niedźwiedź, którego zobaczysz w ZOO; może to być jakikolwiek Miś który przyjdzie Ci do głowy. Zrób fajne zdjęcie (maksymalnie trzy!), zmniejsz je do maksymalnie 3 MB i wyślij na adres: konkurs@bearbook.pl do 25 sierpnia 2010 r.

Nasze Misiowe jury (szacowne i mruczące, a jakże!) wybierze zwycięzcę i nagrodzi najfajniejsze zdjęcia Miśków.

Najlepsze prace trafią do specjalnej Galerii Miśków

na Queercafe.pl i w bearbook.pl!


I najważniejsze – czyli o co gramy!
Gramy nie tylko o zamieszczenie Waszych Misiowych zdjęć, ale także o fajne albumy, o książki i filmy oraz o kupony zakupowe do bearbook.pl!
Szczegóły znajdziesz w regulaminie konkursu poniżej.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„POKAŻ MISIE”


§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „POKAŻ MISIE” (zwanego dalej „Konkursem”) są bearbook.pl oraz queercafe.pl (zwani dalej “Organizatorami”).
2. Konkurs dotyczy prac fotograficznych, których przedmiotem jest tematyka związana z misiami, niedźwiadkami i niedźwiedziami, zarówno maskotkami, jak i ze zwierzętami oraz osobami należącymi do środowiska „bear”.
3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które nadeślą w określonym terminie prace fotograficzne i spełnią pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie (zwane dalej „Uczestnikami”).
4. Organizatorzy, a także ich pracownicy lub zleceniobiorcy, a także osoby z nimi spokrewnione lub spowinowacone są wyłączone od udziału w Konkursie.
5. Konkurs trwa od 1 lipca do 25 sierpnia 2010 r.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Każdy z Uczestników może przesłać maksymalnie do 3 (trzech) fotografii w okresie trwania Konkursu.
2. Przesyłane fotografie mogą być wyłącznie w formie cyfrowej oraz w jednym z następujących formatów: .jpg, .bmp, .jpeg, .tif.
3. Rozmiar pliku z każdą z fotografii nie może być przekraczać 3MB.
4. Ostatecznym terminem nadsyłania fotografii jest 25 sierpnia 2010 r. Fotografie przesyłane po tym terminie nie biorą udziału w Konkursie.
5. Fotografie mogą być przesyłane wyłącznie pocztą elektroniczną na adres e-mai: konkurs@bearbook.pl jako załącznik do e-maila. W treści e-maila Uczestnik może uzasadnić dobór tematyki fotograficznej.
6. Każdy Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail na adres, z którego przesłał zgłoszenie konkursowe potwierdzające jego uczestnictwo w Konkursie.
7. Przesłane fotografie nie będą zwracane, a Uczestnikowi nie należy się wynagrodzenie z tytułu przesłania pliku, ani praw autorskich do fotografii, ani też z tytułu wykorzystania utrwalonego na fotografii wizerunku.

§ 3. Prawa autorskie do fotografii zgłaszanych do Konkursu i dane osobowe
1. Każdy Uczestnik Konkursu, poprzez przesłanie zgłoszenia oświadcza, że posiada prawa autorskie do przesłanych fotografii i zgłaszając je do Konkursu nie narusza niczyich praw autorskich, a w przypadku fotografii, na których występują osoby, także praw do ich wizerunku i że uzyskał zgodę na utrwalenie i bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku tych osób, a także zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje naruszenia cudzych praw autorskich i praw do wizerunku.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorom bezpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystywanie zgłaszanych prac na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalania fotografii jakimikolwiek środkami,
2) zwielokrotniania fotografii jakimikolwiek środkami, w szczególności cyfrowo i w druku,
3) publiczne udostępnianie utworu, w szczególności publikacji fotografii w sieci Internet oraz w druku w dowolnym nakładzie, a także dystrybucji materiałów zawierających fotografie w jakiejkolwiek formie na terytorium Polski i zagranicą,
w szczególności do wykorzystania fotografii dla celów promocyjnych Organizatorów.
3. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatorów do zmiany rozmiaru fotografii w celach ich publikacji, a także nadania lub zmiany przez Organizatora tytułu pracy konkursowej przeznaczonej do publikacji.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych Uczestników dla celów Konkursu oraz dla celów promocyjnych i marketingowych Organizatorów. Uczestnik jest uprawniony do zgłaszania zmian i uzupełnień swoich danych osobowych oraz żądania ich usunięcia.

§ 4. Wybór zwycięzców Konkursu oraz nagrody
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do 20 września 2010 r.
2. Zwycięzców Konkursu wyłoni jury wybrane przez Organizatorów.
3. Jury będzie oceniało każde z nadesłanych zdjęć indywidualnie według określonych przez siebie kryteriów estetycznych. Decyzje jury są ostateczne.
4. Jury wybierze zwycięskie prace oraz przyzna poszczególnym pracom – odpowiednio: pierwsze, drugie lub trzecie miejsce oraz status prac wyróżnionych. Dopuszczalne jest przyznanie więcej niż jednej pracy tego samego miejsca, jak również nieprzyznanie któregokolwiek z miejsc nikomu z Uczestników.
5. Wszyscy zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o werdykcie jury. Zwycięzca jest obowiązany w terminie 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania informacji o wygranej w Konkursie przesłać zwrotny e-mail zawierający:
1) imię i nazwisko Uczestnika,
2) adres do korespondencji niezbędny do przesłania zwycięzcy nagrody,
a także zamieścić klauzulę następującej treści: “Oświadczam, że zapoznałem sie z Regulaminem Konkursu Fotograficznego “POKAŻ MISIE” i akceptuję jego wszystkie postanowienia, w szczególności dotyczące praw autorskich do fotografii zgłoszonych do Konkursu”.
6. Nieprzesłanie przez Uczestnika wiadomości zwrotnej z danymi wskazanymi powyżej jest równoznaczne z dyskwalifikacją Uczestnika z Konkursu. Uczestnik nie otrzyma też nagrody za zwycięstwo w Konkursie.
7. Zwycięskie fotografie zostaną opublikowane w serwisach internetowych: www.bearbook.pl oraz www.queercafe.pl, a także innych określonych przez Organizatorów.
8. Ponadto za pierwsze, drugie i trzecie miejsce zostaną przyznane nagrody rzeczowe (albumy, książki lub filmy DVD z listy określonej przez Organizatorów oraz kupony rabatowe na zakupy w księgarni bearbook.pl.
9. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom Konkursu Pocztą Polską na koszt Organizatorów w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Nadesłanie fotografii oznacza akceptację warunków Konkursu oraz niniejszego Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatorów.
2. Uczestnikom nie przysługuje odwołanie od decyzji jury lub Organizatorów.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podawania przyczyn."

żródło: Bearbook.pl

Brak komentarzy: